Camera Seperatoria - Volume 10/Number 2/2018

Camera Separatoria
Volume 10, Number 2, pages 43-51

P. Ziobrowski, M. Chutkowski, L. Zapała, W. Zapała
Retention behavior of selected test compounds using column filled with silica gel modified by amine groups
Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi

Camera Separatoria
Volume 10, Number 2, pages 52-63

E. Słupek, A Makoś, M. Kamiński
Methodology for determining the total content of dark fermenters and monosugars in fermentation broths by HPLC-RID-UV-VIS/DAD
Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD

Camera Separatoria
Volume 10, Number 2, pages 64-80

A Makoś, E. Słupek, M. Kamiński
Method for the separation and determination of volatile fermentation inhibitors in broths from dark fermentation, using GC-MS
Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS

Camera Separatoria
Volume 10, Number 2, pages 81-104

A. Szabrański, P. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód
Changes in antioxidative properties of honeys during their fermentation
Zmiany właściwości antyoksydacyjnych miodów podczas ich fermentacji

Camera Separatoria
Volume 10, Number 2, pages 105-114

P. Rybarczyk, P. Makoś, M. Kamiński
Application of dual-column gas chromatography for separation and determination of gas mixtures formed during fermentative bio-hydrogen formation processes
Zastosowanie dwukolumnowej adsorpcyjnej chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania gazów powstających podczas fermentacyjnego wytwarzania bio-wodoru