Camera Seperatoria - Volume 9/Number 2/2017

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 53-64

P. Piszcz, M. Dzwigałowska, B.K. Głód
Total antioxidant potential of cosmetic products containing plant extracts
Całkowity potencjał antyoksydacyjny preparatów kosmetycznych zawierających ekstrakty roślinne

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 65-72

A. Miciak, G. Boczkaj
A review of selected chiral stationary phases for gas chromatography
Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 73-81

P. Rybarczyk, K. Kucharska, R. Pawłowicz, M. Kamiński
Analysis of the composition of gas phase formed during dark fermentation
Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 82-91

K. Kucharska, P. Rybarczyk, R. Pawłowicz, M. Kamiński
Headspace capillary gas chromatography – HS-CGC in the investigations of the composition of volatile hydrolysis products from lignocellulosic biomass – BMLC
Kapilarna chromatografia gazowa fazy nad-powierzchniowej – HS-CGC w badaniach składu lotnych produktów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej – BMLC

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 92-105

M. Glinka, R. Łukajtis, P. Nowak, M. Kamiński
Liquid chromatography techniques, used in technical analysis of hydrolysis processes, of lignocellulosic biomass. Review
Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 106-130

M. Glinka, P. Nowak, M. Kamiński
Influence of the type of acid addition to the eluent and properties of the stationary phase on the separation of medium and low-hydrophobic acid chemical compounds in reversed columnar elution systems of high-performance liquid chromatography - RP HPLC
Wpływ rodzaju kwaśnego dodatku do eluentu oraz właściwości fazy stacjonarnej na rozdzielanie średnio i nisko hydrofobowych kwaśnych organicznych związków chemicznych w odwróconych układach faz kolumnowej elucyjnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej - RP HPLC

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 131-154

P. Nowak, R. Łukajtis, M. Kamiński
Application of high performance column liquid chromatography in reversed phase to separation and pre-identification ingredients of hydrophilic mixtures after alkaline hydrolysis of lignocellulosic biomass
Zastosowanie wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej w odwróconych układach faz (RP-HPLC) do rozdzielania i wstępnej identyfikacji składników hydrofilowych mieszanin po hydrolizie zasadowej biomasy ligno-celulozowej (BMLC)