Camera Seperatoria_Volume 7/Number 1/2015

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 05-16

D. Chruszczyk, G. Boczkaj
Techniques and methods of isolation, separation and quantification of asphal-tene fraction in refinery process streams
Techniki i metody wyodrębniania, rozdzielania i oznaczania frakcji asfaltenowej w rafineryjnych strumieniach procesowych

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 17-23

D. Chruszczyk, G. Boczkaj
Study of physicochemical characteristic of pure substances and mixtures by means of chromatographic techniques
Zastosowanie technik chromatograficznych do badań charakterystyki fizykochemicznej czystych substancji i mieszanin

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 25-40

M. Glinka, M. Antolak, R. Łukajtis, M. Kamiński
Effects of the acid additive to the eluent on the chromatographic parameters of separation of polyphenols using reversed phase liquid chromatography (RP-HPLC).
Wpływ rodzaju kwasu jako dodatku do eluentu na parametry rozdzielania polifenoli techniką chromatografii cieczowej w odwróconych układach faz (RP-HPLC).

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 41-51

P. Piszcz, M. Tomaszewska, B.K. Głód
About the possibility of application of thin layer chromatography to study the total antioxidant potential. Part I. Chromatographic conditions.
O możliwości zastosowania chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego. Cześć I. Dobór warunków chromatograficznych.

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 52-69

J. Kosińska, G. Gałęzowska, S. Zalewski, M. Kamiński
Thin-layer chromatography and TLC-FID technique in studies concerning group composition of, especially, fats and products of their conversion.
Chromatografia cienkowarstwowa i technika TLC-FID w badaniach składu grupowego, szczególnie, tłuszczów i produktów ich konwersji.

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1, pages 70-86

J. Kosińska, M. Śmiełowska, M. Kamiński
Studies on group separation using sorption and chromatographic techniques. Part I – Usefulness of thin layer chromatography (TLC) in conditions pre-selection for separation of fats and their conversion products using column techniques.
Badania nad rozdzielaniem grupowym technikami sorpcji i chromatografii. Część I – Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC) dla doboru warunków rozdzielania tłuszczów i produktów ich konwersji technikami kolumnowymi.

Camera Separatoria
Volume 7, Number 1 pages 87-93

P. Piszcz, M. Tomaszewska, B.K. Głód
About the possibility of application of thin layer chromatography to the measurements of the total antioxidant potential. Part II. Antioxidant properties of the meat.
O możliwości zastosowania chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego. Część II. Właściwości antyoksydacyjne mięsa.