Camera Seperatoria_Volume 6/Number 2/2014 - Full Version

Camera Separatoria
Volume 6, Number 2, pages 55-64

G. Boczkaj, M. Momotko
Usefulness of gas chromatography in technical analytics for characterization of technical grade mixed Xylene fraction for REACH registration
Zastosowanie chromatografii gazowej w analityce technicznej do charakterystyki ksylenu technicznego na potrzeby rejestracji w systemie REACH

Camera Separatoria
Volume 6, Number 2, pages 65-71

P. Makoś, G. Boczkaj
Chemometric approach to the optimization of dispersive liquid-liquid microextraction for the separation and determination of cresols in refinery wastewater
Chemometryczne podejście do optymalizacji dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz (DLLME), jako metody przygotowania próbek do rozdzielania i oznaczania krezoli w ściekach rafineryjnych

Camera Separatoria
Volume 6, Number 2, pages 73-86

P. Makoś, G. Boczkaj
Application of gas chromatography for separation and quantification of Volatile Nitrogen-containing Compounds (VNCs) in samples of water and wastewater.
Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania lotnych związków azoto – organicznych (LZN) w próbkach wody i ścieków.

Camera Separatoria
Volume 6, Number 2, pages 87-105

G. Boczkaj, A. Fokt, M. Momotko, M. Kamiński
Applications of Size Exclusion Chromatography (SEC) in technical analytics and preparative scale separations – I-st part
Zastosowania chromatografii wykluczania (SEC) w analityce technicznej i preparatyce – część I-sza