Camera Seperatoria_Volume 5/Number 2/2013 - Full Version

Camera Separatoria
December 2013, Volume 5, Number 2, pages 48-54

Grzegorz Boczkaj, Sebastian Zalewski, Marian Kamiński
Process control of leakages in refinery reforming plant by means of Normal Phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w normalnym układzie faz (NP-HPLC) do badania przecieku w instalacji reformingu

Camera Separatoria
December 2013, Volume 5, Number 2, pages 56-69

Judyta Kosińska, Grzegorz Boczkaj, Joanna Gudebska, Marian Kamiński
Fingerprint comparison of low-volatile petroleum products by means of Thin Layer Chromatography (TLC) for identification of process leakages and environmental pollution
Fingerprinting niskolotnych frakcji i produktów naftowych techniką cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC) w identyfikacji przecieków procesowych oraz skażenia środowiska

Camera Separatoria
December 2013, Volume 5, Number 2, pages 70-79

Grzegorz Boczkaj, Patrycja Makoś
Separation of Volatile Oxygen-containing Organic Compounds by Gas Chromatography - selectivity comparison of different polarity stationary phases
Zastosowanie chromatografii gazowej do rozdzielania związków tlenoorganicznych - porównanie selektywności faz stacjonarnych o różnej polarności

Camera Separatoria
December 2013, Volume 5, Number 2, pages 80-84

Bronisław K. Głód, Iwona Kiersztyn, Monika Skwarek, Paweł M. Wantusiak, Paweł Piszcz
5th Podlasie's Chromatographic Meeting
5-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne