Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, UPH, ul. 3-Maja 54, 08-110 Siedlce,  phone: (25) 643 10 40, psc1@onet.eu
Volume 3/Number 1/2011

Bronisław K. Głód, Iwona Kiersztyn, Anna Lamert, Paweł Piszcz,
Paweł M. Wantusiak

2nd Podlasie's Chromatographic Meeting
2-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne

Bronisław K. Głód, Marian Kamiński
CAMERA SEPARATORIA: short history of the separation science and ground for a new journal name
Camera Separatoria, czyli krótka historia nauki o rozdzielaniu i uzasadnienie tytułu nowego czasopisma

Michał J. Baran
Chromathographic techniques applied in analysis of avian plumage' compounds
Techniki chromatograficzne stosowane w analizie związków tworzących i opłaszczających pióra ptaków

Grzegorz Boczkaj, Marian Kamiński
Gas chromatography with selective detection in analytics of sulfur and nitrogen volatile compounds
Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorami selektywnymi w analityce lotnych związków siarki i azotu

Mariusz Jaszczołt, Grzegorz Boczkaj, Khrystyna Grygoryshyn, Marian Kamiński
Immunochromatography: a review and characterization of immunosorbents and methods of immobilization
Immunochromatografia: przegląd i charakterystyka immunosorbentów oraz metod immobilizacji

Grzegorz Boczkaj, Mariusz Jaszczołt, Agata Leman, Anita Skrzypczak, Aleksandra Królicka, Marian Kamiński
Reversed phase liquid chromatography (RP-LC) for separation and quantitative determination of polyphenols and naphtoquinones in plant materials
Zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-LC) w rozdzielaniu i oznaczaniu polifenoli i naftochinonów w materiałach roślinnych

Piotr M. Słomkiewicz
The application inverse gas chromatography in coadsorption investigations - the adsorption of methanol on Amberlyst 15
Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji - adsorpcja metanolu na amberlyście 15

Grzegorz Boczkaj, Mariusz Jaszczołt, Marian Kamiński
New procedures for fuel additives determination by multidimensional separation systems
Nowe metodyki oznaczania dodatków do paliw z zastosowaniem rozdzielania wielowymiarowego

Magdalena B. Zarzycka
Application of retention data derived from micro-TLC plates for optimization of a reversed phase solid-phase extraction protocol
Wykorzystanie danych retencyjnych uzyskanych przy pomocy techniki Mikro-TLC w doborze warunków procesu ekstrakcji do fazy stałej (SPE) prowadzonej z użyciem faz odwróconych

Mariusz Jaszczołt, Grzegorz Boczkaj, Aleksander Lewandowski, Anita Skrzypczak, Aleksandra Królicka, Marian Kamiński
A research on the composition of the eluent for separation of plant metabolites by reverse phase planar chromatography
Badania nad doborem najkorzystniejszego składu eluentu do rozdzielania metabolitów wtórnych z grupy naftochinonów i flawonoidów z zastosowaniem chromatografii planarnej w normalnym i odwróconym układzie faz

Małgorzata Kowalczyk, Monika Asztemborska
Bile acid sodium salts as chiral modifiers of mobile phase in high performance liquid chromatography
Sole sodowe kwasów cholowych jako chiralne modyfikatory fazy ruchomej w układzie wysokosprawnej chromatografii cieczowejy

Dominik Kołodziejski, Anita Skrzypczak, Ewelina Gilgenast, Aleksandra Królicka, Marian Kamiński
A comparison of efficiency of secondary metabolites extraction/leaching techniques from carnivorous plants dry material from in vitro culture
Porównanie efektywności wybranych technik ekstrakcji/ługowania metabolitów wtórnych z suchego materiału roślin owadożernych z hodowli in vitro

Grażyna Gałęzowska, Marian Kamiński
New method of complex mixtures like pharmaceutical specifics determination using multidimensional high performance liquid chromatography and group type separation
Nowa metoda oznaczania komponentów skomplikowanych mieszanin typu specyfiki farmaceutyczne z wykorzystaniem rozdzielania grupowego i wielowymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Michał J. Baran, Paweł K. Zarzycki
Fast method for fractionation of lipids and related non-polar substances from birds' feathers using thermostated micro-TLC
Szybka metoda frakcjonowania lipidów i substancji niepolarnych w piórach ptaków z wykorzystaniem termostatowanej mikrochromatografii planarnej (micro-TLC)

Janusz Polkowski
Improved LC-MS performance analysis
Poprawa wykonania analizy LC-MS