Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, UPH, ul. 3-Maja 54, 08-110 Siedlce,  phone: (25) 643 10 40, psc1@onet.eu
(monographs no. 122)   Volume 2/2010

B.K. Głód, I. Kiersztyn, P. Piszcz
I Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne

B.K. Głód, M. Kamiński
Polskie Towarzystwo Nauk o Rozdzielaniu

G. Boczkaj, M. Kamiński
Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej

G. Boczkaj, E. Gilgenast, P. Nowicka, A. Przyjazny, M. Kamiński
Procedura przygotowania próbki do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach technicznych

A. Bylina, M.Kamiński
Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy praktyki

P.M. Słomkiewicz
Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji

G. Boczkaj, M. Kamiński
Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy

I. Kiersztyn, A. Siłak, P. Piszcz, A. Lamert, K. Kurzak, M.S. Kubiak, B.K. Głód
Zastosowanie RP-HPLC z detekcją elektrochemiczną do analizy kompleksów niklu z zasadami Schiffa

E. Włodarczyk, P.K. Zarzycki
Zastosowanie chromatografii w analizie modulatorów hormonalnych występujących w środowisku

G. Boczkaj, M. Gołębiowski, M. Kamiński, P. Stepnowski
Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS)

M. Kamiński, B. Kandybowicz
Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC

M.S. Kubiak, M. Polak, P. Piszcz
Oznaczanie poziomu zawartości B(a)P w rynkowych przetworach mięsnych z wykorzystaniem HPLC